REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy STACJA-JAKUSZYCE działający pod adresem www.stacjajakuszyce.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych.

Właścicielem sklepu jest Pro Progress Beata Lepka z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul: Górna 8/8  (woj. dolnośląskie).

Nr REGON 020842166,

NIP 611-165-39-78.


2. Sklep internetowy STACJA-JAKUSZYCE prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny Sklep Stacja Jakuszyce, 58-580 Szklarska Poręba-Jakuszyce 8A (budynek Biegu Piastów)

Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
Sklep Stacja-Jakuszyce
Jakuszyce 8A
58-580 Szklarska Poręba
Budynek Biegu Piastów


Konta bankowe Sprzedawcy:

Pro Progress Beata Lepka
Sklep Stacja Jakuszyce
58-580 Szklarska Poręba
ul: Górna 8/8

PKO BP
80 1020 2124 0000 8502 0116 7691
SWIFT banku: BPKOPLPW

mBank
42 1140 2004 0000 3502 7407 7421

3. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej sklep@stacjajakuszyce.pl lub na numer telefonu 668 667 088. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 18:00.

3a. Reklamacje prosimy składać przez formularz dostępny na stronie.W przypadku napotkania trudności lub w innych sytuacjach, ze sklepem można kontaktować się bezpośrednio pisząc na adres e-mail sklep@stacjajakuszyce.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – Pro Progress Beata Lepka,
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.stacjajakuszyce.pl,
Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru,
Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Regulamin – niniejszy regulamin

II. OFERTA
1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zamówienia są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od dnia złożenia zamówienia (zamówienia złożone w piątki, soboty, niedziele lub dni świąteczne będą realizowane w najbliższy dzień roboczy).

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik sklepu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie, za pomocą poczty elektronicznej, telefonu i umożliwienia wycofania Zamówienia. Wszelkie koszty z ww. tytułu odstąpienia ponosi Sprzedawca.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
a) poprzez stronę internetową Sklepu
b) wysyłając e-mail na adres sklep@stacjajakuszyce.pl

2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów jest poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie login’u i ustalonego hasła.

3.Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:
– nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów
– imienia i nazwiska odbiorcy
– dokładnego adresu dostawy
– numeru telefonu kontaktowego
– adresu e-mail zamawiającego

4. Dokonywanie Zamówień w sklepie on-line jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach określonych w regulaminie.

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
d) włączona obsługa języka JavaScript,
e) włączona obsługa plików Cookies
f) aktywne konto e-mail.

6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
– wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
– podanie danych wymienionych w pkt 3 lub logowanie
– wybór formy dostawy i płatności
– zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „złóż zamówienie”

W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.

8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
– przedmiot zamówienia,
– jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów
– całkowity koszt dostawy
– wybraną formę płatności
– wybrany sposób dostawy
– dane kontaktowe zamawiającego
– dane adresowe odbiorcy Towaru

9. Po kliknięciu na przycisk „złóż zamówienie” Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia zatytułowany www.stacjajakuszyce.pl – Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr…” wraz z prośbą o potwierdzenie danych w nim zawartych przez kliknięcie na unikalny link Sklepu.

10.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.

12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie. Potwierdzenie zamówienia nie występuje w przypadku gdy Klient dokonuje Zamówienia równocześnie z opłaceniem zamawianego Towaru.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia.

15. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres 6 miesięcy.

16. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów.

17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

IV. Zapłata

Dopuszczalne sposoby płatności to:

Zamówienie opłacone za pomocą przelewu na wybrane koto bankowe sklepu:
PKO BP: 80 1020 2124 0000 8502 0116 7691
lub
mBank 42 1140 2004 0000 3502 7407 7421
uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania środków na koncie.

Zamówienie opłacone za pomocą szybkich przelewów internetowych uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili pozytywnej autoryzacji płatności.
Zamówienie opłacone za pomocą systemu PayPal.pl uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili pozytywnej autoryzacji płatności.
Zamówienie oznaczone statusem "odbiór osobisty" - opłacone w siedzibie sprzedającego przy odbiorze towaru.
Zamówienie opłacone kurierowi "za pobramiem" - uwaga, zmiana kosztów wysyłki.

V. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

1. Odstąpienie od umowy (formularz dostępny na stronie)

1.1. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów  /  treść ustawy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Towaru.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. można złożyć wysyłając mail na adres sklep@stacjajakuszyce.pl, lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem, kierowanej na adres do zwrotu Towaru (podany w górze Regulaminu).

1.3. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (np. paragonu, faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.

2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

2.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

2.2. Reklamacja towaru w czasie objętym gwarancją sprowadza się do wypełnienia formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie. Wpłynięcie zgłoszenia przez Klienta reklamacji, potwierdza wysłana (na adres e-mail podany w formularzu) wiadomość o treści ” reklamacja została przyjęta do rozpatrzenia”. Reklamowany produkt wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym i dowodem zakupu należy wysłać na adres:
Sklep Stacja-Jakuszyce
58-580 Szklarska Poręba-Jakuszyce
Budynek Biegu Piastów

Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z informacją o wadzie(dach), Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 14 dni do 2 miesięcy.

3. Niezgodność towaru z warunkami umowy

3.1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni kalendarzowych.

3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z przedstawicielami Sprzedawcy i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony) Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności.

3.3. Ponowna wysyłka następuje w czasie nie dłuższym niż czas realizacji Zamówienia podany na stronie z produktem, na który dokonywana jest wymiana.

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela) Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

5. Wymiana towaru

5.1. W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego rozmiar/model Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta i w przypadku Konsumentów upłynie termin do odstąpienia określony w pkt 1.1., istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu zwrotu i wpłaty, ponowna wysyłka towaru następuje w czasie zgodnym z informacją widniejącą jako czas realizacji przy określonym Towarze. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z przedstawicielem Sprzedawcy i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru.

6. Uwagi końcowe

6.1. Przed odsyłką Towaru Kupujący jest obowiązany zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

6.2. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

3. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. 

4. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

7. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej witryny internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym dziale.

Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

9. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

10. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

11. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

12. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

13. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

Podmiot zbierający dane:
PRO PROGRESS Beata Lepka

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo Polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

4. Korzystanie z serwisu www.stacjajakuszyce.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu lub wpisując bezpośrednio adres „www.stacjajakuszyce.pl”.

6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.